Expertise

De markt van prei

Het bedrijf NV Roger Maes is een veredelings- en zaadvermeerderingsbedrijf gespecialiseerd in vollegrondsgroenten, kruiden en grassen gevestigd in Kortrijk ’t Hoge 61.

NV Roger Maes is het enige commercieel bedrijf in Belgie die zich toelegt op het veredelen van vollegrondsgroenten. Deze vollegrondsgroenteteelt is enorm belangrijk voor de Vlaamse en Europese Land- en tuinbouw.

“Prei is een belangrijk groentegewas met economisch gunstige perspectieven.”

Prei is in België en vooral in Vlaanderen één van de belangrijkste groentegewassen. Het wordt zowel verbouwd door de traditionele groente-, gespecialiseerde akkerbouw- als gemengde landbouwbedrijven en dit zowel voor de industrie als voor de verse markt. Het preiareaal in Belgie bedraagt circa 12 % van het totale groenteareaal. In totaal wordt 120.000 ton prei per jaar geproduceerd waarvan 20% bestemd is voor de export.
Verse prei bezit ongeveer een exportwaarde van 45 miljoen euro wat 3% uitmaakt van de totale groente-export.

Ook in de ons omringende landen is prei een belangrijk gewas. In Nederland, Frankrijk Groot-Brittannie en Duitsland worden resp. 3.700, 8.300, 2.600 en 2.400 ha prei verbouwd. Binnen de EU wordt in totaal een kleine 30.000 ha. prei geteeld. Onder impuls van de nieuwe EU landen in Oost-Europa wordt een verdere areaaluitbreiding verwacht zodat een nieuwe potentiele afzetmarkt voor preizaden ontstaat.

“Hybridenrassen zijn de toekomst”

98 % van de preirassen zijn vandaag hybriden, deze hebben ten opzichte van de zaadvaste rassen een betere groeikracht – zijn uniformer – en bezitten meer weerstand tegen biotische en abiotische stress.

Daar er tot op heden weinig hybriden preirassen zijn voor oogst na de maand januari is onze selectie gericht op dit segment nl de late prei die voldoende winterhard is.

Ons huidig ssortiment prei bevat preirassen die vorst tolerant zijn. Dit marksegment is zeer belangrijk in NW-Europa. Het merendeel van de op de markt aangeboden rassen zijn onvoldoende winterhard en verliezen zeer snel hun kwaliteit na een periode van lage temperaturen en vergen vervolgens meer arbeidsuren om ze marktklaar te maken.
Het uittesten van de koude tolerantie en weerstand tegen slijten van de nieuwe te ontwikkelen preihybriden vereist veldomstandigheden die eigen zijn aan de late herfst en winter. Daarom was de meest voor de hand liggende oplossing “winterhardheid” en om dit te kunnen kwantificeren werden meerdere screeningsproeven aangelegd waar relatief strenge winters bijna gegarandeerd worden, in het noordelijke gedeelte van Polen, dit met het oog op de groeimarkten van Oost-Europa was dit extra belangrijk.

Het bedrijf NV Roger Maes heeft sinds 1946 ervaring met plantenveredeling. Vanaf eind de jaren 80 werd effectief gestart met preiveredeling wat leidde tot de opname van 4 rassen op de Belgische rassenlijsten : FM 2008 Fama - FM 2002 Makostar - FM 2005 Wendy en FM 2009 Dana.

In 2006 werd tevens gestart met een eigen kweekprogramma voor het ontwikkelen van hybride preirassen. Hierbij werd samengewerkt met een ingehuurde externe hybride-veredelaar . Dit leverde een eerste reeks van 96 hybriden op die in 2010 werden getest onder Vlaamse omstandigheden.

Voor het ogenblik zijn volgende hybride rassen toegelaten voor commercialisatie, het betreft de rassen Mako-Power - Mako-Nice - Mako-Bello en Mako-Flash.

De opgebouwde kennis is ook eveneens toepasbaar op andere gewassen die veredeld worden op het bedrijf, zijnde knolselder – groene selder - peterselie - schorseneren - witloof – rucola - kervel en andere kruiden.

“Protocol ziekten en plagen”

Er is een samenwerking met de Universiteit Gent onderleiding van Decaan Dr. Prof. Geert Haesaert, de bedoeling hiervan is om ziekteloze preihybriderassen op de markt te plaatsen.
De hogeschool Gent heeft een ruime ervaring met het verzamelen en kweken van schimmels, infectietechnieken en instandhouding en dit zowel bij biotrofe- als niet biotrofe soorten. Ze beschikt daartoe over de gepaste infrastructuur en gekwalificeerd personeel. De tripstest zal in overleg gebeuren met het laboratorium Agrozoologie van UGent dat behoort tot dezelfde Associatieonderzoeksgroep dan de vakgroep plantaardige productie van Hogent.
Het opstellen van infectieprotocols en uitwerken van beoordelingsschalen gebeurt door Hogent, het in praktijk brengen gebeurt door NV Roger Maes.

Nieuwe lijnen komen er straks aan, deze worden gerealiseerd in een samenwerking met de medewerking van de Ugent – eigen veredelaars en Francis Maes.

“Doelstellingen aan het behalen”

De preimarkt bestaat thans voor 98% uit preihybriderassen. Deze worden tot op heden vrijwel uitsluitend aangeboden door de buitenlandse zaadbedrijven.
Om eventuele mislukkingen door een minder goede kiemkracht te voorkomen wordt de zaadproductie gespreid over twee locaties en wordt zelf een gedeelte onder tunnel geteeld.

Vriendelijke groeten
Francis Maes
NV ROGER MAES